Lesson_2

Question Answer
Maayo good
Buntag morning
Udto noon
Hapon afternoon
Gabii evening
Lang Just, only
Ra just, only
Sab too, also
Pod too, also
Sad too, also
Ka you (singular)
Kamo you (plural)
Igsoon brother/sister
Tatay dad
Nanay mom
Pagtuon study
Pagkaon food
Kinabuhi life
Lami delicious
Kinsa who
Ngalan name
Si name marker (ang)
Imong you, your (singular)
Inyong you, your (plural)
Kumusta hi, how are you?
Maayong buntag Good morning
Maayong buntag sab Good morning also
Maayong buntag pod Good morning also
Maayong udto Good noon
Maayong udto sab good noon also
Maayong udto pod good noon also
Maayong hapon Good afternoon
Maayong hapon sab Good afternoon also
Maayong hapon pod Good afternoon also
Maayong gabii Good evening
Maayong gabii sab Good evening also
Maayong gabii pod Good evening also
Kumusta Hello
Kumusta ka? How are you? (singular)
Kumusta kamo? How are you? (plural)
Maayo Good
Maayo pod. Salamat Good also. Thank you!
Kumusta man ka? How are you? (singular)
Kumusta man kamo? How are you? (plural)
Kamusta ang? How is?
Kamusta ang imong tatay How is your dad?
Maayo Good
Kamusta ang imong kauban? How is your companion?
Nindot Great
Kamusta ang inyong pagkaon? How is your food?
Lami Delicious
Kamusta si Haidz How is Haidz
Kinsa ang imong ngalan What is your name
Ako si Haidz my name is Haidz
Unsa ang inyong mga ngalan Who is your names
Ako si Haidz ug siya si Dave My name is Haidz and this is Dave